Διάρθρωση προγράμματος σπουδών

Περιγραφή

α’ εξάμηνο σπουδών («Χειμερινό εξάμηνο»)

Το α’ εξάμηνο επικεντρώνεται στο γνωσιακό “υπόβαθρο” του ΠΜΣ. Ξεκινάει με ένα μάθημα  υποβάθρου, διάρκειας τριών εβδομάδων και συνεχίζει με τρία παράλληλα μαθήματα, από ένα για κάθε επστημονικό πυλώνα του ΠΜΣ διάρκειας δώδεκα εβδομάδων.

 1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης και επιστημονικό υπόβαθρο.
  1. Διεθνής πολιτική.
  2. Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk management).
  3. Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (Analytics).

Τα μαθήματα είναι προαπαιτούμενα, κατ΄ αντιστοιχία, για το β’ εξάμηνο, ως εξής:

 • Το μάθημα “Διεθνής πολιτική” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στη διεθνή πολιτική”.
 • Το μάθημα “Διοίκηση της διακινδύνευσης” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στη διοίκηση της διακινδύνευσης”.
 • Το μάθημα “Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στην ανάλυση δεδομένων”.

β’ εξάμηνο σπουδών («Εαρινό εξάμηνο»)

Το β’ εξάμηνο οικοδομεί πάνω στο υπόβαθρο που έχει “χτιστεί” στο α΄ εξάμηνο εμπλουτίζοντας τις γνώσεις σε κάθε επιστημονικό πυλώνα με συναφή θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Το εξάμηνο ξεκινάει με τρία παράλληλα μαθήματα, διάρκειας δώδεκα εβδομάδων. Ακολουθεί  ένα εντατικό μάθημα, διάρκειας τριών εβδομάδων επικεντρωμένο στην προετοιμασία για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 1. Θέματα εμβάθυνσης στη διεθνή πολιτική
 2. Θέματα εμβάθυνσης στη διοίκηση της διακινδύνευσης
 3. Θέματα εμβάθυνσης στην ανάλυση δεδομένων
  1. Μεθοδολογία εκπόνησης και σχέδιο διπλωματικής εργασίας.

Τα «Θέματα εμβάθυνσης … » αφορούν σε 3-4 αυτοτελείς διδακτικές ενότητες (διδασκαλία + αξιολόγηση) σε κάθε επιστημονικό πυλώνα. Στόχος είναι τα θέματα εμβάθυνσης να ανανεώνονται τακτικά και να παραμένουν επιστημονικά επίκαιρα. Συνεπώς στο β’ εξάμηνο οι φοιτητές του προγράμματος διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από ένα θεματικό φάσμα 9-12 θεμάτων.

Σεμινάριο «Επιστημονικής αιχμής»

Στο εαρινό εξάμηνο υπάρχει πρόβλεψη να διοργανώνεται «Σεμινάριο Επιστημονικής αιχμής» (εφεξής «σεμινάριο») με αυτοτελές εκπαιδευτικό αντικείμενο το οποίο και αξιολογείται υποχρεωτικά. Το σεμινάριο αποτελεί περιστασιακό και όχι μόνιμο γνώρισμα του προγράμματος σπουδών. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, οργανώνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών εγκαίρως πριν την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου στο οποίο θα προσφερθεί. Αφορμή για τη διοργάνωση του σεμιναρίου μπορεί αποτελέσει η ευκαιρία  διεξαγωγής του από διακεκριμένο επιστήμονα (π.χ. επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή) που δεν εντάσσεται στο τακτικό διδακτικό προσωπικού του ΠΜΣ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εξωστρέφεια και η διασύνδεση του  προσφερόμενου προγράμματος σπουδών με την εθνική και  διεθνή επιστημονική κοινότητα και την επιστημονική επικαιρότητα.

β’ εξάμηνο («Θερινή περίοδος») – Ειδίκευση

Η ειδίκευση αποκτάται μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας που εκπονείται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 1. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.  Σκοπός της διπλωματικής είναι η απτή και κατά τεκμήριο εξειδίκευση των φοιτητών σε μία από τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την εκπόνηση  ολοκληρωμένης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή επιστημονικού πονήματος περιορισμένης έκτασης με τα πορίσματα αυτής και την υποστήριξη της εν λόγω εργασίας ενώπιον επιστημονικής επιτροπής και ακροατηρίου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το εαρινό εξάμηνο σπουδών.
 • Για την ειδίκευση «Διοικητική της διακινδύνευσης στην παγκόσμια πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διερεύνηση της διαχείρισης ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της διοίκησης της διακινδύνευσης όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
 • Για την ειδίκευση «Ανάλυση δεδομένων στην παγκόσμια πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αιτιολογική διερεύνηση ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Η ειδίκευση του ΠΜΣ και η θεματική της διπλωματικής επιλέγονται μέσα από κατάλογο θεμάτων που συντάσσει η αρμόδια επιτροπή του ΠΜΣ. Κάθε φοιτητής εκπονεί, υποχρεωτικά, σχέδιο έρευνας με το οποίο εξειδικεύει το αντικείμενο της διπλωματικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή.

Προϋποθέσεις και αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του α’ και β’ εξαμήνου είναι προϋπόθεση για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διπλωματική αξιολογείται αθροιστικά σε τρία διακριτά σκέλη: (α) Σχέδιο έρευνας [10%] (β) Πόνημα  [70%] (γ) Προφορική παρουσίαση / υπεράσπιση ενώπιον ακροατηρίου [20%].