Διάρκεια σπουδών

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος [δηλ. δύο (2) διαδοχικά ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδο] για φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη [δηλ. τέσσερα (4) διαδοχικά ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδο] για φοιτητές μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα δύο ακαδημαϊκά έτη [δηλ. τέσσερα (4) διαδοχικά ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδο] για φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη [δηλ. έξι (6) διαδοχικά ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδο] για φοιτητές μερικής φοίτησης.

Μερική φοίτηση

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Η αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης γίνεται με την υποβολή της υποψηφιότητας και αξιολογείται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η οποία και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι φοιτητές που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης παρακολουθούν, κατ επιλογήν τους, τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και το υπόλοιπο 1/3 των μαθημάτων στα δύο επόμενα εξάμηνα σπουδών. Η διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά στη θερινή περίοδο που ακολουθεί το Εαρινό εξάμηνο του δεύτερου κατά σειρά ακαδημαϊκού έτους (4ο εξάμηνο σπουδών).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς μερικής φοίτησης παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Αναστολή φοίτησης

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναστολή φοίτησης παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Διακοπή φοίτησης

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει διακοπή φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή φοίτησης παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.