Διαδικασία εισαγωγής και κριτήρια επιλογής

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Δεν υπάρχει περιορισμός εισακτέων ανά ειδίκευση.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό εφόσον το ΠΜΣ είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και επιστημών πληροφορικής.

Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πεδία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφερόμενη εξειδίκευση του προγράμματος.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα εκδίδεται προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και το τέλος Αυγούστου πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού προγράμματος.

Έως την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την υποβολή τους και ενημερώνονται οι αντίστοιχοι υποψήφιοι.

Ο πίνακας εισακτέων οριστικοποιείται μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα που αναγράφεται στην προκήρυξη. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της αίτησης είναι:

 1. Αίτηση/υποβολή υποψηφιότητας. (αυτόματα με την ηλεκτρονική υποβολή)
 2. Τίτλος βασικών (πρώτου κύκλου) σπουδών. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για τον εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία του προγράμματος σπουδών του τίτλου βασικών σπουδών που υποβάλλεται παραπάνω
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1.
 5. Βιογραφικό σημείωμα. Kατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται από τον/την υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση.

Οι αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών απορρίπτονται. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση (δηλ. με διαφορετική ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της γραμματείας, όλα τα απαραίτητα έντυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο πρόγραμμα οδηγεί σε ανάκληση της προσφερόμενης θέσης φοίτησης και την προσφορά της στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.

Διευκρινήσεις:

 • Οι πτυχιούχοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 • Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους βασικών σπουδών δηλώνεται μόνο ένας -εκείνος με τον οποίο είναι επιθυμητό να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα του/της ως προς το αντίστοιχο κριτήριο.
 • Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 7/8 του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν. Στους υποψήφιους αυτούς μπορεί να προσφερθεί θέση στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλογής, υπό την αίρεση ότι η περάτωση σπουδών τους θα ολοκληρωθεί έως και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Εφόσον η περάτωση σπουδών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό, η εν λόγω θέση προσφέρεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.
 • Κατά την επεξεργασία της αίτησης μπορεί να ζητηθούν πρωτότυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση της υποψηφιότητας αναβάλλεται έως ότου προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση αξιολογικής κατάταξης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια (η βαρύτητα [β] κάθε κριτηρίου σε αγκύλες):

 1. Εκπαίδευση [45%].
  1. Βασικές σπουδές: [40%].
  2. Χαρακτηριστικά βασικών σπουδών [20%]
  3. Πρόσθετες σπουδές [10%]
  4. Άλλες γνώσεις [30%]
 2. Επαγγελματική εμπειρία [35% ]
  1. Προϋπηρεσία [60%]
  2. Σταδιοδρομία [40%]:
 3. Επιστολή ενδιαφέροντος: 20%
  1. Κίνητρα [60%]
  2. Συγγραφική ικανότητα [40%]

Ακολούθως η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας ανάγεται σε κλίμακα 0-100 και η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση της κατάταξης που προκύπτει.

Τους φακέλους υποψηφιότητας αξιολογεί η Επιτροπή επιλογής ή εξέτασης μεταπτυχιακών φοιτητών (Ε.Ε.Ξ.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι καταλαμβάνουν σε ισάριθμες θέσεις έως και το μέγιστο αριθμό εισακτέων, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η σειρά υποβολής της αίτησης.

Ο συνολικός πίνακας υποψηφίων που προκύπτει  από αυτή τη διαδικασία υποβάλεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελεί τον πίνακα επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος της προκήρυξης.

Μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων γίνεται ο προσδιορισμός των φοιτητών σε έως και 30% των εισακτέων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με αύξουσα σειρά από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες.