Επισκόπηση

Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ ΠΠΣΑ είναι πιο … “executive” και επικεντρώνεται στους επιστημονικούς πυλώνες που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών:

 • Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδράσεών αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό  και πολιτικό γίγνεσθαι.
 • Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk Management): H ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκροτημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και πολιτικής σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, όπως ISO 31000,  COSO, IRGC.
 • Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics): η συγκροτημένη αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε μία ημέρα και η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται τμηματικά και αθροιστικά στη διάρκεια του εξαμήνου. Αυτό καθιστά το πρόγραμμα εντατικό και απαιτητικό. Ταυτόχρονα, όμως, διευκολύνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων από όσους έχουν μικρή διαθεσιμότητα χρόνου και διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για αφομοίωση και μελέτη μεταξύ διαδοχικών διαλέξεων. Παράλληλα, οι επιδόσεις ελέγχονται “διαρκώς” και όχι με μία, μόνο, διαδικασία “επιβίωσης”.

Μέσα από το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών το ΠΜΣ ΠΠΣΑ προσφέρει δύο ειδικεύσεις οι οποίες αποκτώνται μόνο μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 • «Διοικητική της διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική | Risk Management in Global Politics»
 • «Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική | Data analysis in Global Politics»

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), 75 ECTS, εκ των οποίων τα 60 ECTS αντιστοιχούν σε μαθήματα και τα 15 ECTS στη διπλωματική εργασία.

Σχηματική απεικόνιση

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της ανάλυσης δεδομένων.

Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, στελέχη ασφαλείας και άμυνας, καθώς και σε πολιτικούς και διεθνείς αναλυτές να:

 1. εντοπίζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σε βάθος κρίσιμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
 2. ασκούν ολοκληρωμένα τη διοικητική της διακινδύνευσης σε τομείς, μονάδες ή περιπτώσεις ενδιαφέροντος,
 3. χρησιμοποιούν τεχνολογίες λογισμικού για να συλλέξουν, επεξεργαστούν, αναλύσουν και να απεικονίσουν στοιχεία και δεδομένα στις παραπάνω περιπτώσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών, ως προς τη Διεθνή Πολιτική, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις κυρίαρχες και επίκαιρες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ρεύματα σκέψης σε κάθε ένα από επιμέρους γνωστικά πεδία,
 • κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δρώντων και περιβάλλοντος στη διεθνή πολιτική σκηνή,
 • αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες εξελίξεις πολιτικού, οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο,

συνδυαστικά με τα παραπάνω, ως προς τη Διοίκηση ρίσκου, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση ρίσκου στο πλαίσιο του χώρου εργασίας τους,
 • χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα διοίκησης της διακινδύνευσης όπου και όπως αρμόζει,
 • χρησιμοποιούν προηγμένα λογισμικά εργαλεία για να πραγματοποιούν εμπεριστατωμένες αναλύσεις διακινδύνευσης και μεμονωμένων κινδύνων,
 • αναγνωρίζουν και να αναλύουν στοιχεία διακινδύνευσης (ευκαιρίες και απειλές) σε σύνθετες εξελίξεις πολιτικού, οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο,

συνδυαστικά με τα παραπάνω, ως προς την Ανάλυση Δεδομένων, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • ανακτούν, επεξεργάζονται και να αναλύουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές με πολλαπλούς τρόπους,
 • συγκρίνουν περιπτώσεις σε όλα τα παραπάνω κάνοντας χρήση ποιοτικών, ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων και τεχνολογιών πληροφορικής,
 • χρησιμοποιούν πολλαπλά και διαφορετικά προηγμένα λογισμικά εργαλεία για την ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και την παραγωγή τυποποιημένων αναφορών,
 • αναγνωρίζουν και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με σύνθετες εξελίξεις πολιτικού, οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.

Και, εν γένει, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναζητούν και να εντοπίζουν επιστημονικές πηγές για να πραγματοποιούν εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες μελέτες, ανάλυση περιπτώσεων ή ερευνητικές εργασίες,
 • προσεγγίζουν με διεπιστημονικό τρόπο και να εφαρμόζουν πρωτότυπα τις γνώσεις που απέκτησαν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αυτόνομα ή ως μέλη ομάδων,
 • βελτιώσουν τις υφιστάμενες και να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες στην άσκηση των καθηκόντων τους αναφορικά με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ..