Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παρακολουθήσω εξ αποστάσεως;

Η νομοθεσία για τα συμβατικά πανεπιστήμια (εκτός του ΕΑΠ δηλαδή) προβλέπει όλα τα μεταπτυχιακά να είναι εκ του σύνεγγυς με έως το 35% των μαθημάτων να μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως.

Οπότε, η τυπική λειτουργία του προγράμματος είναι εκ του σύνεγγυς και 1 στα 3 μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. (*)

(*) Όταν προέκυψε το καθεστώς COVID-19 το Υπουργείο Παιδείας έδωσε το πράσινο φως και έτσι όλα τα μαθήματα συνέχισαν/έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς να χαθούν διαλέξεις ή άλλες επιπτώσεις στη λειτουργία ή τη διάρκεια του μεταπτυχιακού.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 115744/Ζ1 – ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020 προβλέπεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση μόνο για τάξεις μεγαλύτερες των 50 ατόμων. Η ετήσια τάξη του ΠΜΣ ανέρχεται στα 25 άτομα, συνεπώς η εκπαίδευση είναι εκ του σύνεγγυς. Ωστόσο η κατάσταση με τον COVID παραμένει ρευστή· παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε σε ετοιμότητα για οποιεσδήποτε αλλαγές αναφορικά με την εκπαίδευτική διαδικασία.

Σε επίπεδο προετοιμασίας/υποδομών μπορούν να υποστηριχθούν πλήρως και οι δύο μορφές εκπαίδευσης.

Είμαι εργαζόμενος ή/και έχω οικογένεια. Πότε γίνονται τα μαθήματα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους.

Τα μαθήματα γίνονται Σάββατο 10πμ-4.30μμ (6 διδακτικές ώρες με ολιγόλεπτα διαλείμματα ανά ώρα και με ημίωρο διάλειμμα 2-2.30). Κάθε 3ο Σάββατο τα μαθήματα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης – ίδιες ώρες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη για μερική φοίτηση κάτι που μειώνει τον αριθμό των μαθημάτων και τις διδακτικές ώρες του Σαββάτου από 6 σε 4 (το ωράριο αναλόγως των επιλογών) αλλά διπλασιάζεται η διάρκεια φοίτησης (από 12 σε 24 μήνες).

Πόσα είναι τα δίδακτρα;

Τα δίδακτρα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το έτος εισαγωγής. Για το 2020-2021 είναι 3.000€ για όλο το πρόγραμμα.

Τα δίδακτρα μπορεί να καταβληθούν τμηματικά. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Προβλέπονται τρεις (3) υποτροφίες σπουδών για τους 3 εισακτέους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής.

Προβλέπονται και τρεις (3) υποτροφίες αριστείας για τους τρεις απόφοιτους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στον κανονισμό σπουδών, Άρθρο 21.

Πόσο εντατικό είναι το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και αναμένεται ότι θα αφιερώνεται επαρκής χρόνος μελέτης από τους φοιτητές σε εβδομαδιαία αν όχι καθημερινή βάση.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων σε όλα τα μαθήματα γίνεται με πολλαπλές δοκιμασίες (π.χ. πρόοδοι, εργασίες) σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι άπαξ.

Η συστηματική μελέτη είναι σημαντική. Τα μαθήματα κάθε πυλώνα είναι “αλυσίδες” και στην περίπτωση που κάποιος δεν “περάσει” ένα μάθημα τότε, στην πράξη, διπλασιάζεται ο χρόνος σπουδών επειδή η επαναληπτική εξεταστική είναι μόνο Σεπτέμβριο. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων είναι επίσης προϋπόθεση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ποιος είναι ο βαθμός χρήσης λογισμικού / νέων τεχνολογιών;

Συνολικά, η εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί σε μία ισχυρή ζεύξη θεωρίας και πράξης αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων σε γενικές και ειδικευμένες λογισμικές εφαρμογές.

Μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποστηρίζεται και διεξάγεται με τη χρήση ειδικευμένων λογισμικών εφαρμογών (π.χ. σύστημα υποστήριξης διδασκαλίας eClass, σύστημα τηλεκπαίδευσης, σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, τυπική επικοινωνία/ανακοινώσεις, υποβολή εργασίων, διενέργεια προόδων, κλπ.)

Πριν την έναρξη των μαθημάτων σε κάθε σειρά εισακτέων διεξάγεται μία σειρά προαπρακευαστικών σεμιναρίων υποχρεωτικής παρακολούθησης με σκοπό την εξοικείωση όλων με την εκπαιδευτική διαδικασία και τα πληροφοριακά συστήματα που την αφορούν.

Επιπλέον, στα μαθήματα της Διοίκησης της Διακινδύνευσης (Risk Management) και της Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics) η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκμάθηση αλλά και εκτενή χρήση ειδικευμένων λογισμικών εφαρμογών στην πλειοψηφία της διδακτέας ύλης.

Γιατί χρειάζονται Αγγλικά επιπέδου Γ1/C1;

Μεγάλο ποσοστό της ύλης αναφοράς των μαθημάτων (βιβλιογραφία, αρθρογραφία) προέρχεται και διατίθεται μόνο στην Αγγλική. Επίσης, οι ερευνητικού τύπου εκπαιδευτικές δοκιμασίες (εργασίες, διπλωματική εργασία) αναμένεται να βασίζονται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι όσοι δεν έχουν επίπεδο Αγγλικών Γ1/C1 δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη μελέτη της ύλης και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Για αυτό το λόγο και απαιτείται ως τυπικό προσόν εισαγωγής στο πρόγραμμα.