Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. παρέχει ετησίως υποτροφίες, έως το ισοδύναμο των τελών φοίτησης ενός φοιτητή/τριας.

Η απονομή των υποτροφιών γίνεται κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Επιπλέον, οι εισακτέοι και οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να λαμβάνουν μέρος ως υποψήφιοι/ες σε προκηρύξεις για τη χορήγηση υποτροφιών από άλλους φορείς.

Υποτροφίες «φοίτησης»

Οι υποτροφίες φοίτησης απονέμονται σε έως και τρεις (3) υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής μεταξύ όλων των εισακτέων. Προϋπόθεση είναι η υποψηφιότητα τους να έχει συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 75% και να έχουν κάνει την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Οι υποτροφίες φοίτησης είναι συνολικού ύψους ίσο με το ήμισυ των τελών φοίτησης ενός φοιτητή και κατανέμονται σε ποσοστό 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο της κατάταξης των εισακτέων στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το αντίστοιχο ποσό μοιράζεται μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Υποτροφίες «αριστείας»

Οι υποτροφίες αριστείας απονέμονται σε έως και τρεις (3) φοιτητές πλήρους φοίτησης που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας εντός της κανονικής διάρκειας του προγράμματος και χωρίς επανεξέταση σε οποιοδήποτε μάθημα ή παράταση στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι υποτροφίες αριστείας απονέμονται στους φοιτητές που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολικά βαθμολογική επίδοση εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση με το επτά και πέντε (7,5). Οι υποτροφίες είναι συνολικού ύψους ίσο με το ήμισυ των τελών φοίτησης ενός φοιτητή και κατανέμονται σε ποσοστό 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο της ως άνω κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το αντίστοιχο ποσό μοιράζεται μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Εξαιρέσεις

Από τις υποτροφίες αριστείας εξαιρούνται όσοι έλαβαν υποτροφία φοίτησης του ΠΜΣ.

Από τις υποτροφίες φοίτησης και αριστείας εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν άλλη επιδότηση, χορηγία ή υποτροφία από οποιονδήποτε άλλο φορέα οποτεδήποτε στο διάστημα των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. καθώς και όσοι απαλλάσονται των τελών φοίτησης.