Όργανα του ΠΜΣ

Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.)

  • Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής.
  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Σωτήριος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Ιωσήφ Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής.
  • Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής.

Τα μέλη της Σ.Ε. ορίστηκαν με απόφαση της Συνέλευσης (Αποφ. 9 / 31-8-2020) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Διευθυντής ΠΜΣ

  • Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.  nkoutsou [at] uop.gr

Η θητεία του Δ/ντή του ΠΜΣ ανανεώθηκε με με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Αποφ. 9 / 31-8-2020).

Αναπληρωτής Διευθυντής

Η θητεία του Αναπληρωτή Δ/ντή του ΠΜΣ ανανεώθηκε με με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Αποφ. 9 / 31-8-2020).

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

  • Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). megalani [at] uop.gr

Η υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας ορίστηκε με εισήγηση του Δ/ντή και απόφασης της Σ.Ε. (19/11/2019).